โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมรวมใจภักดิ์ 08.30-16.30   - สอนอย่างไรให้ก้าวทันนานาชาติ  99  นายวรากร จอดนอก