โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องไพลิน 08.30-12.00   - อบรมคุณธรรม จริยธรรม  69  นางสาวเมตตา กัลยามงคล