โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องไพลิน 08.30-16.30   - English Camp  100  นางสาวณัฐธิดา สืบศักดิ์