โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมโรงอาหาร 08.30-16.30   - อบรม อย.น้อย  100  นางสาวพรปวีณ์ ชโยทิต