โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องไพลิน 08.30-16.30   - อบรมครูมืออาชีพ  20  อุมารินทร์ สุขกรม